Топ-100
Back

ⓘ IsiZulu
                                               

IMozambiki

IMozambiki yizwe elise zwenikazi iMozambiki. Leli zwe linabantu abahlukahlukene, abaphila futhi basebenze kulo. IMozambiki njengezwe ixube izilimi ezahlukene, kepha ulimi olukhulunywa kakhulu isiPutukezi. Isiqongo saseMozambiki iMaputo.

                                               

Ukuhumusha

Ukuhumusha ngenye yezindlela ezindala zokwenza abantu abakhuluma izilimi ezingefani bezwe noma bafunde umbhalo bathole umqondo ofanayo.Ubufakazi bokuthi ukuhumusha ngenye yezindlela zokwenza ukuxhumana kube lula phakathi kwabantu abakhuluma izilimi ezingafani ibhayibheli. Ibhayibheli umbhalo omdala kakhulu, labo abalifunda ngesiZulu bafunda isihumusho kanjalo nabezinye izilimi. Uma umuntu ecaphuna amavesi ebhayibhelini noma ngabe elesiNgisi noma isiZulu basho into efanayo.

                                               

Imithetho Yokubhala Nobhalomagama Lwesizulu

Ulimi oluhlelembeke kahle lunohlelo oluthile lokuhambisanayo ekusetshenzisweni kwalo. Ulimi luyahambisana nokuhlelemba uma lunezincwadi zohlelo, lunemithetho yokubhalwa, lunezichazamazwi kanye namatemu amasha anembayo. Nokho phela ulimi luyaguquka, luthuthuke, kudingeke ukuba luhambisane ngandlela thize nesimanje. Yikho-ke ukuluhlelemba kuyinto elokhu iqhubeka njalo. Ulimi akuyona into eyisimbelambela, ngoba ide iba khona inguquko emagameni atholakala olimini ngenxa yemithetho yokubhalwa nokubhala isiZulu. Lezi zinguquko zibonakala kakhulu endleleni yokubhalwa kwamagama okude kuguquka ukuz ...

                                               

Imilolozelo

Imilolozelo lolu wuhlobo lwezinkondlo olwalusetshenziswa kakhulu abagadi babantwana noma omama babantwana uma bethulisa ingane ekhalayo befuna ukuthi izele, ilale, ihlukane nokukhala. Bayayilolozela futhi nalapho iphatheke kabi. Iningi lemilozelo liyaculwa kanti eminye iyashiwo nje ngomlomo kulandelwe isigqi esifanayo esiphindaphindwayo esenza umntwana olalele ezwe esefikelwa ubuhongo. Ikhona eminye imilolozelo esetshenziswa nje noma kungalaliswa umntwana, kukuhle nje kujatshuliwe noma kudlalwa. Ububumnadi bale nkondlo bulele esigqini sayo esingaguquki esibelezelayo. Lolu hlobo lwenkondlo ...

                                               

Ukucela Imvula

Ukucela Imvula leli isiko alebe lenziwa lapho lomise kakhulu, imvulaingabonwa isikhathi eside. Kwakushaywa izinkomo ezimnyama zodwa ziyiswe kuGuqabadele owayesanyanaga, Nguye kuphela owabe ukunisa izulu. Wayefika uGuqabadele azibulale izinkomo. Emva kwalokho wonke amadoda abefuka kuye aguqe ashaye uhobo.Khona sekunjalo uGuqabadele wayeuska akhulume noMvelinqangi acele imvula. Athi angaqeda-ke livuke ibandla liyokudla inyama yezinkomo ezimnyama. Emva kwaloko kuthiwa izulu lina kakhulu. Ngaphandle kukuthi licelwe kuGuqabadele izulu lalibuye licelwe futhi nasezinyangeni zendawo. Kwezinye izin ...

                                               

Izibongo

Izibongo ubuciko bomlomo obuvame lapho kukhona okubongelwayo. Izibongo zinomlando omkhulu esiZulwini. Emandulo ukubongela inkosi kwakuba ngumsebenzi wamaqhawe ayazana kahle nokuzalwa nokukhula kwenkosi. Ngazo lezi zikhathi kwankungumsebenzi ophambili ukubongela inkosi. Ngokuvamile kubongelwa ngoba kukhona okuhle okunconywayo okungaba ukuhlabana okuthize kwalowo noma kwalokho okusuke kubongelwa. Uma kubongelwa, imbongi inelungelo lokuthi lapho ibongela ikufake okuwubuthakathataka kwalowo noma kwalokho okusuke kubongelwa. Ngalokhu izibongo zingasho okuhle ziphinde futhi zigxeke loyo osuke eb ...

                                               

Makhosi Khoza

Makhosi Khoza Murhangeri wa African Democractic Change U ve eka xiyimo 1 Disemba 2017 - 22 Epreli 2018 U rhangeriwe hi: Xiyimo xi sungula U landzeleriwe hi Moses Mayekiso Xirho xa Palamende ya Afrika Dzonga 21 Meyi 2014 - 21 Septembere 2017 Xirho xa Palamende ya Xifundzhankulu xa KwaZulu-Natala Eka xiyimo 1994-2014 Vuxokoxoko bya yena Vuaka-tiko: MuAfrika Dzonga Vandla ra Politiki African National Congress ku fikela 2017 African Democratic Change 2017-2018 Nkata Ntela Sikhosana ku fikela 1998 U lovile Dyondzo University of the Witwatersrand and University of Natal Makhosi Busisiwe Khoza i ...

                                               

Ukubingelela

Ukubingelela ngesiZulu akufani no kweSingisi okuhambisana nosuku kodwa ngesiZulu sithi Sawubona uma umuntu eyedwa kodwa uma bebabili noma ngaphezulu sithi Sanibona nabo noma naye uzophendula ngokuthi Sawubona ngaphansi uzobona ukuthi kwenziwa kanjani Mina: Sawubona Wena: Sawubona Mina: Unjani Wena: Ngiyaphila wena unjani Mina: Nami ngiyaphila ngiyabonga Yebo! Sala Kahle! Bayete! Mnumzana! Nkosana! Khuleka Si sa bonene! Sakubona! Ehe! Nkosikazi! Nkosazana!

                                               

Izinyanga zonyaka ngesiZulu

Kubonakale kubalulekile ukuba kubhekiswe ezinyangeni zesiZulu ngoba zineqhaza elikhulu ezilibambile ezimpilweni zabantu. Kusemqoka futhi ukuthi umphakathi waziswe ukuthi izinyanga zesiZulu izwe lisabusa zazisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdulo kwakubhekwa ilanga, inyanga, izinkanyezi, umoya kanye nokutshaliwe ukuqamba ngezigameko ezenzekayo ezigqamisa inyanga nenyang. Umuntu ungumZulu ubebona ngokushintsha kwesimo sezwe ukuthi sekuyisikhathi sokwenza okuthile. Singalinganisa njengenyanga kaNcwaba lapho isimo sezwe sisuke sesibuyela kwesejwayelekile emva kwesomiso. Ziyishumi nantathu s ...

                                               

Imvomve (Iqoqo lezindaba ezimfishane)

Imvomve iqoqo lezindaba ezimfishane kanye nama-eseyi elihlelwe nguM.S.S Gcumisa. Leli qoqo lishicilelwe yinkampani yezokushicilela kwa-Shuter and Shooter e-Pietermaritzburg, yishicilelwa okokuqala ngonyaka we-1992. Izindaba kanye nama-eseyi akulencwadi kuhlukahlukene futhi kudingida izindikimba ezihlaba umxhwele. Kukhona izindikimba eziphathelene nemikhakha eyahlukahlukahlukene yempilo kanye neziphathelene nempilo yezilwane jikelele. leliqoqo lihlukaniswe ngezingxenye ezimbili, ingxenye yokuqala iqukethe izindaba ezimfishane kuthi inxenye yesibili iqukethe ama-eseyi.

                                               

Izinganekwane

Izinganekwane izinxoxo ezixoxelwa izingane. Zixoxwa umama wezingane noma ugogo. yingxoxo exoxwa ngolimi olwejwayelekile ephathelene nezehalakalo zabalingiswa nezehlakalo zabalingiswa okungaba abantu noma izilwane. Leli yiqoqo lezindaba ezidluliselwa ezizukulwaneni ngokomlomo.

IsiZulu
                                     

ⓘ IsiZulu

Zulu /ˈzuːluː, noma isiZulu wulimi lwabantu base Ningizimu neAfrika abayingxenye yamaNguni. Abantu abakhuluma isiZulu babizwa ngama Zulu.

Lalela ke; isiZulu wulimi lwamaZulu. Sikhulunywa abantu bokudabuka abayizigidi eziyishumi nambili 12 million, abatholakala ikakhulukazi esifundazweni sakwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika.

IsiZulu yilona lulimi lokudabuka olukhulunywa kunazozonke eNingizimu Afrika 24% yabantu. Ekanti nesigamu 50% sabantu ezweni siyaluqonda lolulimi. Ngo 1994 isiZulu sabekwa njengolunye lwezilimu eziyishumi nanye 11 ezisemthethweni eNingizimu Afrika.

Ngokosolwazi, isiZulu silandela isiSwahili ngokukhulunywa kakhulu ezilimini zaBantu. Njengazo zonke izilimu zaBantu, isiZulu sibhalwa ngezinhlamvu zesiLatin.

Ngokwe Singisi sase Ningizimu Afrika, lolulimi lubizwa ngendlela yokudabuka kuthiwe "isiZulu".

                                     

1. Ngokwezindawo

Abantu abafudukayo basithatha isiZulu baya naso emazweni angomakhelwane, ikakhulukazi eZimbabwe lapho khona isiNdebele saseNyakatho sisondelene kakhulu nesiZulu.

IsiXhosa, esingulimi olukhulunywa kakhulu eMpumalanga Koloni kuthiwa naso - njengolimi lwesiNdebele - sicishe sifane nesiZulu.

                                     

2. Umlando

AmaZulu, njengamaXhosa kanye namanye amaNguni, sebahlala eNingizimu Afrika isikhathi eside. Ulimi lwesiZulu lunemisindo eminingi eno "qa" no "ca", njengezilimu eziningi zase Ningizimu Afrika, nokungatholakali kwamanye amazwe ase Afrika. Kuyatholakala ukuthi ama Nguni ake ahlala futhi nezinye izinhlanga zaseNingizimu, njengabaThwa njalo njalo.

IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Ibhuku lokuqala lesiZulu kwaba yibhayibheli elihumushiwe, nelavela ngo 1883. Ngo 1901, uJohn Langalibalele Dube 1871–1946, owayengumZulu wase Natali wavula Ohlange Institute nokwaba yindawo yokuqala yokufunda yabantu bomdabu eNingizimu Afrika.

Uyena futhi uDube owabhala incwadi ebizwa ngokuthi Insila Kashaka, nokwaba yiNovel yokuqala yesiZulu 1930. Omunye wezingqalabutho zababhali besiZulu kwakungu Reginald Dhlomo, nowabhala ama Novel amaningi omlando ngamakhosi akwaZulu; uDingane 1936, uShaka 1937, uMpande 1938, uCetshwayo 1952 and uDinizulu 1968. Omunye wezingqalabutho zababhali bezincwadi zesiZulu kwakungu Benedict Wallet Vilakazi, kanye no Oswald Mbuyiseni Mtshali.

Ukubhalwa kolimi lwesiZulu kwakwenganyelwe yiZulu Language Board yakwaZulu-Natal. Lenhlangano yavalwa, yase ilandelwa yiPan South African Language Board, nokuyiyona okwamanje eyengamele zonke izilimu eziyishumi nanye zaseNingizimu Afrika.

                                     
  • abangu - 8 000 000. Sikhulunywa eMpuma - Koloni noTshona - Koloni. Kuyasifana isiZulu - ngakho - ke cishe siqondwa ngamaZulu. Amaphesenti amashumi amabili likabantu
  • Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa
  • mpumalanga yesifundazwe ulimi olukhulunywa kakhulu isiZulu     isiBhunu     isiNgisi     isiXhosa     isiZulu     isiSuthu     isiTswana     Alukho ulimi
  • isiNyungwe Cinyungwe isiTshopi Chicopi isiYao Ciyao isiMakonde Chimakonde isiKoti Ekoti isiMwani Kimwani isiSwahili Kiswahili isiSwazi SiSwati isiZulu
  • Yena ifunda IsiNgisi. Yena hlola umhlaba nabangani. Ukusakaza kwa - Nickelodeon IsiNgisi kwa - M Net IsiZulu IsiNgisi - Nickelodeon IsiZulu - M - Net
  • Mpumalanga Kapa bakhuluma isiXhosa, abanye bakhuluma isiBhunu, isiSuthu, isiZulu kanye nesiNgisi. Buffalo City College Lovedale College Queenstown College
  • entshonalanga IFuleyisitata eningizimu Abantu baseGoli bakhuluma lezilimi isiZulu isiTswana, isiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiXhosa, isiPedi kanye nezinye
  • singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda sakwaBulawayo esise
  • Izilimi zesiNguni ziyisi Xhosa, isiZulu isiSwati kanye nesi isiNdebele. Izilimi zesiNguni zikhulunywa eNingizimu Afrika, eZimbabwe naseSwatini. Igama
  • singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda sa kwa Mozambiki
Dora (cartoon)
                                               

Dora (cartoon)

Dora kuyinto umelika Cartoon owadalwa Chris Gifford. Character kuyinto Dora. Yena ifunda IsiNgisi. Yena hlola umhlaba nabangani. Ukusakaza kwa-Nickelodeon, kwa-M Net.

Pizza Hut
                                               

Pizza Hut

Pizza Hut American ukudla okusheshayo yokudlela futhi inamagatsha emazweni amaningi is Alm.o ochwepheshe yokudlela umsoco pizza zonke izinhlobo, kodwa Okhry.kma inikeza ukuxhumana yangaphandle inkonzo izicelo ngaphezu ukuthi kungenzeka ukudla esitolo sokudlela.