Топ-100
Back

ⓘ DBZ Ntuli
                                     

ⓘ DBZ Ntuli

Deuteronomy Bhekinkosi Zeblon Ntuli 08 kuNhlaba we-1940 owaziwa ngoD.B.Z Ntuli okuyisifinyezo samagama akhe womathathu kanye nesibongo sakhe. UNtuli ungumbhali wamanoveli, izincwadi kanye nezindaba ezimfushane waseNingizimu Afrika, ubhala ngolimi lwesiZulu. UNtuli ungomunye wababhali abanegalelo elikhulu ekuthuthukiseni ukufundwa kanye nokuhlelwa kolimi lwesiZulu. Uphinde ahumushe izincwadi ezibhalwe ngolimi lwesiNgisi azihumushele esiZulwini, incwadi egqamile ayihumusha ile kaNelson Mandela, esihloko sithi Uhambo Olude Oluya eNkululekweni Long Walk to Freedom. UNtuli ungomunye wabasunguli benhlangano yababhali eyaziwa ngokuthi Usiba.

                                     

1. Isiqalo sempilo nemfundo

UNtuli wazalelwa endaweni yasoGcotsheni, Eshowe, enyakatho neKwaZulu-Natali. Wafunda imfundo yamabanga aphakeme esikoleni samaKhatholika esiseMariannhill esaziwa ngokuthi iSt Francis College, lapho aqeda khona umatikuletsheni ibanga le-12. Waphothula iziqu zakhe eNyuvesi yakwaZulu.

                                     

2. Umsebenzi

Ngenkathi eqeda kwethweswa iziqu zakhe waya kosebenza esiteshini sezokusakaza kwa-SABC lapho ayesebenza khona njengomdidiyeli kanye nomethuli wezinhlelo zesiZulu. Lomsebenzi wawenza iminyaka emithathu. Emumva kwalomsebenzi wathola umsebenzi eNyuvesi yaseNingizimu Afrika lapho ayezoba khona ngumfundisi eMnyangweni weZilimi zase-Afrika. Ngonyaka wezi-1978 wathweswa iziqu zobuDokotela weziNcwadi D Litt Degree, wazithola khona eNyuvesi yaseNingizimu Afrika UNISA. Waphinde waba yinhloko yomnyango omncane wesiZulu khona e-UNISA, lesi isikhundla asiphatha iminyaka engama-32 ngaphambi kokuthi athathe umhlalaphansi ngonyaka wezi-1999.

UMphemba wabhala izincwadi, ama-eseyi kanye nezindaba ezimfushane eziningi ezahlukahlukene. Usebhale washicilela izindaba kanye nama eseyi angama-16, eminye imisebenzi yakhe kubalwa izincwadi eziyi-10 kanye namaqoqo ezinkondlo ayisi-8. Kweminye imibhalo uphinde abhale ngokuhlanganyela eminye abe ngumhleli. Incwadi yakhe yokuqala esihloko sithi UBheka yashicilelwa eneminyaka engama-21 ngonyaka wezi-1962. Incwadi yakhe yesisbili, Ngiyoze Ngimthole yashicilelwa ngonyaka wezi-1970.

UNtuli lapho aba khona negalelo elikhulu isezindabeni ezimfishane kanye nakuma-eseyi, nokho uphinde ahumushe imibhalo eminingi ayiyise esiZulwini. Imisebenzi yakhe yokuhumusha egqamile kubalwa incwadi kaNelson Mandela i- Long Walk to Freedom, wayiguqula yaba nesihloko esithi Uhambo Olunde Oluya eNkululekweni. Enye incwadi ayihumusha ileyo ka Kahil Gibran esihloko sithi The Prophet ayihumusha yaba nesihloko esithi UMphulofethi.

                                     

3. Izindodo

Ngemisebenzi yakhe yemibhalo ehlukahlukene usahlabana izindondo ezingaphezu kwama-20. Izihlandla ezine zilandelalana, eminyakeni engama-20 usahlabana neNdondo iBW Vilakazi BW Vikazi Award okuyindondo yombhalo wesiZulu oseqophelweni eliphezulu. Lendondo wayeyehlabana ngezincwadi zakhe okubalwa kuzo: Imicibisholo kanye Izezizenze okuyizindaba ezimfishane kanye nama eseyi, Izimpande okungumlando wemibhalo yesiZulu, kanye nethi Imilando YakwaZulu okungumdlalo. Imibhalo eyisithupa yezifundo zobudokela esibhaliwe ngemisebenzi yakhe.

                                     

4. Imisebenzi

 • 1978 - The Poetry of B.W Vilakazi, ePitoli: Van Schaik
 • 1987 - Ingcamu, Shuter and Shooter
 • 2001 - Izinyembezi Zothando, Shutre and Shooter: uMgungundlovu
 • 1996 - Amandl Esambane, Y Press: eThekwini
 • 1992 - Indoni Yamanzi, Shuter and Shooter: uMgungundlovu
 • 2006 - Ngingusosobala Mbatha, Shuter and Shooter, uMgungundlovu
 • 1987 - Umtshingo, KwaZulu Booksellers: eThekwini
 • 2003 - Amadlelo aluhlaza, Shuter and Shooter: ePitoli
 • 1978 - Uthingo lweNkosazana, Educum Publisher: eGoli
 • 1998 - Yekanini Ukuzenza, Kwela Books: eKapa
 • 2002 - Ugqozi olumaphiko, Shuter and Shooter: uMgungundlovu
 • 2000 - Imilando yakwaZulu, UNISA Press: ePitoli
 • 1962 - UBheka, Shuter and Shooter
 • 1980 - Ugqozi 1, Van Schaik: ePitol
 • 1970 - Imicibisholo, Shuter and shooter
 • 1994 - Isibhakabhaka, Actua Press: ePitoli
 • 1991 - Lalela-ke: Imidlalo yomsakazo, Reach Out Publishers: uMgungundlovu
 • 1985 - Ngamafuphi: Izindaba Ezimfushane, De Jager-Haum Publishers: ePitoli
 • 1997 - Impilo Ingcono, Kagiso Media: ePitoli
 • 1990 - Isicamelo: Izindaba Ezimfushane, Reac Out Publsihers: uMgungundlovu
 • 1971 - Indandatho yesethembiso, Educum
 • 2003 - Amaseko, Heinemann Publsihers pty ltd
 • 1988 - Woza Nendlebe, Shuter and Shooter: uMgungundlovu
 • 2002 - Imibhalo ka D.B.Z Ntuli: Incwadi yokubonga, Shuter and Shooter: uMgungundlovu
 • 1970 - Ngiyoze Ngimthole, Educum


                                     
 • 2006 CD Ntuli umhleli Pretoria: Stimela Publishers Izinyosi 2007 Rooderport: Vilvia Publishers Zibuyile Emasisweni, CD Ntuli & DBZ Ntuli abhleli