Топ-100
Back

ⓘ AmaZulu
                                               

8 ngoNhlolanja

                                               

17 ngoMandulo

                                               

14 ngoNtulikazi

                                               

1884

3 uLwezi - Imvo Zabantsundu isiXhosa: Imibono yabantu bomdabu, iphephandaba lokuqala elibhalwa futhi linyatheliswa ngabantu bomdabu eNingizimu Afrika, yasungulwa nguJohn Tengo Zavabu eKing Williams Town.

                                               

1948

10 ngoZibandlela - Thamsangqa "Thami" Mnyele, umdwebi waseNingizimu Afrika kanye nomlweli ngokumelene nobandlululo ubefa 1985 14 ngoNtulikazi - Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu, inkosi amaZulu.

                                               

Umkhombe

Isingeniso: Kukhona izinhlobo ezimbili zobhejane eNingizimu Afrika, umkhombe nobhejane omnyama. Le mibala ayachazi obhejane babili bampunga. Ngokumlando, ulimi lwesiBhunu ibiza ubhejane omhlope ngokuthi" weid ” okungukuthi ubhejane onezindebe ezibanzi. AmaNgisi akaqondanga ukuthi leli gama" weid” lithini, acabanga ukuthi lithi" white”. Abanye abantu babiza lobhejane ngokuthi" square-lipped rhinoceros” bese ukuthi omnyama bawubize nge”hook-lipped rhinoceros”. Ubhejane omnyama unegama le ngoba maqondana nobhejane omhlope. Izinhlobo zobhejane zahlukene kakhulu. Kukhona obhejane omhlope obizwa ...

                                               

Gingindlovu

Gingindlovu idolobha elisesifundazweni saKwaZulu-Natali eNingizimu Afrika. Leli dolobha lingelinye lamadolobha angaphansi komasipala obizwa ngikuthi i-King Cetshwayo District Municipality. Leli dolobha lisendaweni enothile ngomlando wakwaZulu, lisendaweni lapho Inkosi uCetshwayo kaMpande abe enomuzi wakhe omkhulukazi khona. Kuyindawo lapho UCetshwayo anqoba waphinde wabulala umfowabo uMbulazi. Igama elithi Gingindlovu liqonde umgwinyi wendlovu, okwabe kuqondiswe ekunqotshweni kukaMbulazi ngonyaka ka-1856. Leli dolobha kuyilapho futhi kwatholana phezulu amaNgisi kanye namabutho akwaZulu okw ...

                                               

UMkhosi woSelwa

UMkhosi woSelwa noma uMkhosi wokweShwama owawugujwa ekuqaleni noma ekugcineni kwenkwindla. Lona ngumkhosi womthandazo wesizwe samaZulu lapho kusuke kubongwa khona konke okuhle okwenzeke onyakeni okubalwa kukho imvula, ukudla ikuningi, nokunye okuningi okuhle. Kulo mkhosi inkosi iyona eqala ngqa ukudla okusha ukusanda kuvunwa emasimini. Ngalenkathi abantu abavumelekile ukuthi bakudle ukudla okusha inkosi ingakakudli. Owayengeqa lomthetho wayengabulawa nokubulawa ngoba wabe etshengisa ukungahloniphi ubukhosi kanye nabaphansi. Lomkhosi usuke wenzelwa kakhulu abesilisa abasebancane, ikakhuluka ...

                                               

Albert Luthuli

Albert John Mvumbi Luthuli wazalelwa e Solusi mission station e Zimbabwe. Wazalwa ngo 1898, ubabawakhe ngu John Bunye Luthuli. u-Albert John wayeyi ngane ye nkosi eGroutville e Mvoti Mission Reserve ngase stanger, eNatali. Waba yi christian missionary nge langa lesikhombisa esontweni elibizwa nge-adventist. Wayengumtoliki endaweni yase Matabele eRhosedia. umama wakhe kwaku ngu-Mtonya Gumede futhi wayechitha isikhathi esiningi endlini kaCetshwayo ka Mpande. Wayeyi nkosi yombuso waKwaZulu kodwa futhi wayeyingane yesithathu. Ubaba wakhe kwakungu-John Bunyan Luthuli, owayechitha kakhulu isikha ...

                                               

Pixley ka Isaka Seme

UPixley ka Isaka Seme wayengomunye wabameli abamnyama baseNingizimu Afrika, kanye nomsunguli noMongameli Wama-Afrika I-National Congress.

                                               

Abantu Bomdabu eNingizimu Afrika abeZilimi zesiBantu

Abantu abamnyama baseNingizimu Afrika begukhona izikhathi babizwa ngokomthetho ngokuthi Bantu ngombuso wobandlululo. Igama elithi Bantu lisuselwa egameni elithi "abantu" elivamile ezilimini eziningi zabantu. I- Oxford Dictionary of South African English ichaza ngokusetshenziswa kwayo kwanamuhla esimweni sobuhlanga ngokuthi "ubudala futhi enyantisayo" ngenxa yokuhlangana kwayo okuqinile nomthetho wokuqotshwa kwabamhlophe kanye nohlelo lobandlululo. Kodwa-ke, uBantu usetshenziswa ngaphandle kokuxhunyaniswa ngokuhlangana kwezinye izingxenye ze-Afrika futhi usasetshenziswa ngokufanele eNingizi ...

                                               

ILobolo

Ilobolo mandulo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba zihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamaloboloke zimele izipho ezivela kumkhwenyana, lapho ebonga abazali bentombi afuna ukuyithatha ibe ngumfazi. Lapho umkhwenyana esuke ethi, ngiyabonga Mkhwekazi noMkhwe wami ngokungizalela intokazi eyongitholela abantwana, ngikhulise umuzi kababa. Mandulo amalobolo kwabe kuyizipho ezazimelwe zinkomo. Ngesimanjemanje kodwa izinkomo kwesiye isikhathi sezamelwa yimali, kodwake, noma sekuyiyo imali, isamele zona izinkomo ezazikhishwa kusadliwa ngoludala. Mandulo izin ...

                                               

AmaMbatha

Abantu bakwaMbatha bazalwa nguMageba kaGumede. ngenkathi kukhothama uPhunga kaGumede, uMageba washiya umuzi wakhe eNhlazatshe ukuze avuse umuzi kayise kwaZulu ngoba uPhunga waye ngenayo indodana nxa ekhothama. isihlalo sobikhosi bakwa Zulu sase sithathwa nguMageba. Mhla eshiya umuzi wakhe oseNhlazatshe uMageba, washiya indodana yakhe uMpangazitha ukuba isale ivusa lomuzi. Kwadlula iminyakana-nje, wabizwa uMpangazitha ukuba agoduke ayovusa umuzi kaNtombela owaye ngukhokho wakhe. Wahamba uMpangazitha washiya lomuzi oseNhlazatshe nendodana yakhe uSontshikazi.uSontshikazi wayenomkhuba woku isi ...

AmaZulu
                                     

ⓘ AmaZulu

 • Luzumana
 • Ndaba kaMageba 1763
 • Zulu kaNtombhela 1709
 • Solomon kaDinizulu 1891-1933
 • Shaka kaSenzangakhona 1787-1828
 • Mpande kaSenzangakhona 1798-1872
 • Mnguni
 • Phunga kaGumede
 • Cetshwayo kaMpande 1826-1884
 • Nkosinkulu
 • Dingane kaSenzangakhona 1795-1840
 • Gumede kaZulu
 • Jama kaNdaba 1781
 • Mageba kaGumede 1745
 • Senzangakhona kaJama 1762-1816
 • Ntombhela kaMalandela
 • Malandela kaLuzumana
 • Dinizulu kaCetshwayo 1868-1913
 • Cyprian Bhekuzulu kaSolomon 1924-1968
 • Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu *1948 -
 • Mdlani

AmaZulu yibona abantu abaningi kakhulu lapha eNingizimu, abeqhawe baningi nje, ingenxa yomlando wesizwe sakwaZulu omude futhi ojulile. AmaZulu angamaNguni futhi ohlobene kakhulu namaSwati, AmaXhosa kanye namaNdebele. AmaZulu atholakala eMozambique, eMalawi, eAngola, eZimbabwe, naseTanzania. AmaZulu akhula kakhulu ngenkathi kubusa inkosi uShaka kaSenzangakhona, okunguyena owahlanganisa izinhlanga ezahlukene ukuze kube isizwe esisodwa. Amagama esiZulu aseze angena nasolwini lwesingisi futhi uZulu udume umhlaba wonke. AmaZulu yibona abantu abadume kakhulu eAfrika ngenxa yeqhaza amakhosi namaqhawe akwaZulu alidlala ngenkathi belwa nabelumbi belwela umhlaba wabo. UZulu wanqoba amaNgisi kabili ezimpini ezahlukene, into ebingakaze yenzeke, kwazise phela isibhamu sasingakaze sihlule umkhonto nesihlangu. AmaZulu aqhamuka phesheya neAfrika phecelezi, North Africa, lapho aye yingxenye yesizwe samaNguni, okwakuyibona abantu baseGibhithe bebalekela isomiso sogwadule iSahara. Lapha eNingizimu badibana namaKhoi-San, okuyibona abantu bakuleli bokuqala. IsiZulu sikhulunywa yiningi labantu baseSouth Africa. Sitholakala eMndenini wezilimi obizwa ngokuthi amaBantu Languages.

                                     

1. Imithombo yangaphandle

 • History section of the official page for the Zululand region, Zululand.kzn.org
 • People of Africa, Zulu marriage explained, africanholocaust.net
 • Izithakazelo, wakahina.co.za