Топ-100
Back

ⓘ Izilimi zaseNingizimu Afrika
Izilimi zaseNingizimu Afrika
                                     

ⓘ Izilimi zaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika line zilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu:

 • isiXhosa
 • isiZulu
 • isiVenda
 • isiTswana
 • isiNdebele
 • isiSuthu sasenyakatho isiPedi
 • isiNgisi
 • isiTsonga
 • isiSwazi
 • isiBhunu
 • isiSuthu

IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24% bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya. Ulimi olulandelayo luyi siXhosa 18% bese isiBhunu 13%.

Njengoba kunezilimi ezihlukene kunendlela elula esetshenziswayo eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu bonke bathola umyalezo ofanayo kokubhaliwe kumbe okukhulunywayo. Ukuhumusha nokutolika yizona zindlela ezisetshenziswayo ukwenza lokho. I-Ningizimu Afrika ikholelwa ukuthi alukho ulimi olungaphezu kwezinye yingakho iqinisekisa ukuthi zonke ziyasetshenziswa ngokulinganayo.

Kunezikhungo zemfundo ezihlukahlukene eziqeqesha abantu kulemikhakha yezolimi ukutolika nokuhumusha. Akusiyona into eyenziwa inoma ngubani owazi izilimi ezingaphezu kolulodwa kodwa kuneqeqesho olwenziwayo ngoba kunezindlela kanye nemithetho elandelwayo uma kwenziwa lokhu kutolikwa noma kuhunyushwa.

                                     
 • Singulimi sikamaKhaladi, nengxenye - abeLungu ezefundazwe zasentshonalanga eNtshona - Koloni noNyakatho - Koloni IsiHolandi Izilimi zaseNingizimu Afrika
 • labantu sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika Isiqongo salesifundazwe iKimberley. Izilimi ezikhulunywa kakhulu kulesifundazwe isiBhunu
 • futhi luzifake izilimi kumgudu ohambisanayo nezikhathi okuphilwa, lokhu lukwenza kuzo zonke izilimi ezisemthethweni. Uphiko lokuhlela izilimi lona lumbandakanya
 • nokungatholakali kwamanye amazwe ase Afrika Kuyatholakala ukuthi ama Nguni ake ahlala futhi nezinye izinhlanga zaseNingizimu njengabaThwa njalo njalo. IsiZulu
 • isiSuthu. Lesifundazwe sinamaphethelo nezifundazwe eziyisithupha zaseNingizimu Afrika kanye nezwe elilodwa. IKwaZulu - Natali EGoli IMpumalanga INyakatho - Ntshonalanga
 • yisifundazwe saseNingizimu Afrika Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika kodwa ngenani labantu lesifundazwe
 • ntshonalanga IZimbabwe enyakatho iMozambique enyakatho mpumalanga Izilimi ezikhulunywa kakhulu kulesifundazwe isiPedi, isiTsonga kanye nesiVenda
 • enyakatho IFuleyisitata eningizimu ntshonalanga IKwaZulu - Natali eningizimu Izilimi ezikhulunywa kakhulu kulesifundazwe isiSwazi kanye nesiZulu. Census 2011:
 • KwaZoeloe - Natal yisifundazwe saseNingizimu Afrika Lesifundazwe sinamaphethelo nezifundazwe ezintathu zaseNingizimu afrika futhi sinamaphethelo namazwe amathathu