Топ-100
Back

ⓘ Izulu
                                               

Inkwindla

Inkwindla isikhathi sonyaka lapho sekudlula khona ihlobo nezimvula seziqala ukuba yidlala izulu lisuke selingenisa amakhathaza asebusika. Kuvuthuka kwamaqabunga ezithombo, ngenxa yokuthi kusuke seukqala imimoya iheleza nzimvula sezinqala ukuba yingcosana. Ngalesi sikhathi futhi kusuke sekudliwa ukudla okude kutshaliwe entwasashlobo.

                                               

Izibongo zenkosi uShaka

Izibongo Zengonyama uShaka UDlungwane kaNdaba UDlungwane lombelebele Oluhlunge emanxulumeni kwaze kwasa amanxuluma esebikelana Ilembe eleq’ amanye amalembe ngokukhalipha UNodum’ehlezi kaMenzi uSishak’ asishayeki - Umta Ka Senzangakhona, uShaka ngiyesaba nokuthi unguShaka ngoba uShaka kwakuyinkosi yasemashobeni Bath’ uShaka kayikubusa akaykuba Nkosi Kanti kulaph’ ezakunethezeka khona. Umlilo wothathe kaMjokwane Umlilo wothathe ubuhanguhangu Oshis’ zikhova eziseDlebe Kwaye kwasha neziseMabedlana. Bayethe boGambushe Nani boFaku Nize ningamthinti umtakaNdaba Ngoba ningathi niyamthinta Kobe nit ...

                                               

Ubusika

Ubusika isikhathi sonyaka lapho kusuke sekume khona kukhona nemimoya emikhulu. Ngalesi sikhathi sonyaka amazinga okushisa aba phansi kakhulu, kuyabanda, izindawo ezsiningi ziyakhithika, kulale iqhwa. Njengoba kusuke kubanda kakhulu amazinga okushis aephansi izinmbuzane eziningi kanye nezlwane ezifana namaxoxo nezinyoka ziyacasha ngoba zizwana namakhaza. Izihlahla ziphunyelwa amahlamvu kanti utshani buyasha ngoba phela izmvula zisuke zezingani ubuhlaza bemvelo buyaphela.

                                               

Ihlobo

Ihlobo isikhathi sonyaka lapho kuluhlaza yonke indawo kanye nelanga lisuke lingazibekile phansi lisuke lishisa likhipha umkhovu etsheni. Kulesi sikhathi sonyaka kuba khona izimvula eziningi ezihambisana nokuduma kwezulu. Ngesikhathi sehlobo abantu bavakeshela olwandle besuke beyozipholisa ngoba ilanga lisuke lishisa likhipha inhlanzi emanzini. Ngesikhathi sehlobo kubuye kube khona izinambuzane eziningi ngoba amahlathi kanye notshani kusuke sekukhule kakhulu. Izinambuzane eziba khona kubalwa amaqgwagi, izicabucabu, amabhungezi, kanye nezinye ezinimgi. Izinyoka nazo zibonaka kakhulu ngaso le ...

                                               

Intwasahlobo

Intwasahlobo isikhathi sonyaka emva kobusika lapho sekuqala khona ukunetha izimvula, nemvelo okubalwa kuyo utshani nezihlahla ziba luhlaza zibe nezimbali ezinhle. Ngaso lesi sikhathi futhi izimbali ziyaqhakaza. Kulesi sikhathi ngoba kususke sekukhona izimvula, abantu babuyela emasimini baye kolima.

                                               

Izikhathi zonyaka

Izikhathi zonyaka phecelezi Seasons izinguquko eziba khona kwisimo sezulu onyakeni. Izikhathi zonyaka zingahlukaniswa kanje: Intwasahlobo Ubusika Inkwindla Ihlobo

Izulu
                                     

ⓘ Izulu

iZulu indawo lapho kuthule khona, akhukho dlame kanti futhi abaningi bayazi njengendawo ethulile, enhle, futhi yilapho siyakhona uma sesindlulile emhlabeni. Ngingasho ngithi inobudlelwano nenkosi yethu uMvelinqangi.

                                     
  • isikhathi sonyaka lapho sekudlula khona ihlobo nezimvula seziqala ukuba yidlala izulu lisuke selingenisa amakhathaza asebusika. Kuvuthuka kwamaqabunga ezithombo
  • zodwa ziyiswe kuGuqabadele owayesanyanaga, Nguye kuphela owabe ukunisa izulu Wayefika uGuqabadele azibulale izinkomo. Emva kwalokho wonke amadoda abefuka
  • esedlule ipharadesi kwesinye isikhathi futhi nasesikhathini esizayo izulu elisha nomhlaba omusha Ipulani eyaziwayo yomphakathi omuhle yiPoliteia
  • wegama Bamiyan Buddhas. 23 ngoNdasa Isiteshi amafu weRashiya Mir ingena izulu eduze na - Nadi, Fiji. Uqathaka ezilwandle Pasifiki. 1 ngoMbasa Isehlakalo
  • iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - insindiso - umoya ongcwele - isonto - izulu - ingelosi - uBudha - Inkolo kaBudha Ukudla: utamatisi - izambane - uphuthu
  • lumbambe wanyamalala. Inkom ekhal eSangoyana, Yakhal umlomo wayo wabhoboz izulu Iye yeziwa nguGwabalanda Ezalwa nguNdaba wakwa Khumalo. Intom ethombe
  • UMaswezisela wakithi kwaBulawayo, Oswezisel uZwide ngamagqanqula. 180 Izulu elimagwabagwaba likaMageba, Elidume phezulu kuNomangci, Ladum emva kwomuzi