Топ-100
Back

ⓘ Usuku Lwamagugu
Usuku Lwamagugu
                                     

ⓘ Usuku Lwamagugu

Usuku Lwamasiko yiholide lomphakathi lase Ningizimu Afrika eligujwa minyaka yonke ngomhlaka 24 uMandulo minyaka yonke. Ngalolu suku bonke abntu base Ningizimu Afrika bagubha amasiko abo wonkana. Lolu suku lubalulekile ngoba yilapho bonke abantu baseNingizimu Afrika betshengisa ukuzigqaja kanye nokuziqhenya ngamasiko abo anhlobonhlobo.

                                     

1. Ukugujwa koSuku Lwamasiko

Ngaphambi kweNkululeko eNingizimu Afrika leli holide labe ligujwa eNatali labe laziwa njenge Shaka Day lapho kwabe kubungazwa khona Inkosi YakwaZulu uShaka kaSenzangakhona owaba negalelo elikhulu ekubunjweni kwesizwe sakwa amaZulu ngokuhlanganisa izizwe zakaZulu ezabe zihlukene. Unyaka nonyaka ngaleli holide abantu bahlangana eThuneni leNkosi uShaka ukutshengisa inhlonipho kuye ngalolu suku. Lolu suku lafakwa ohlwini lwamaholide omphakathi ase Ningizimu Africa ngonyaka we1995 lapho labe selibiza Ngosuku Lwamasiko.

Leli holide libalulekile ekwakhene iziswe esibumbumbe ngoba yilapho ababtu base Ningizimu Afrika bekwazi ukubona izinhlobonhlobo zamasiko abantu base Nongizimu Afrika. Leli holide libuye libizwe nge "Braai4Heritage" lapho izihlobo, imindeni kanye nabangani behlangana ukuzokosa inyama ngalolu suku.

                                     
  • eduze nedlinza lakhe uShaka. Ngaphambi kweNkululeko eNingizimu Afrika Usuku Lwamagugu labe laziwa njengeShaka Day eNatali lapho kwabe kubungazwa khona Inkosi
  • Lwenkululeko - Usuku Lwabasebenzi - Usuku Lwentsha - Usuku Lwabesifazane - Usuku Lwamagugu - Usuku Lokubuyisana - Ukhisimuzi - Usuku Lokwenza okuhle