Топ-100
Back

ⓘ Amalungelo abantu eNingizimu Afrika
Amalungelo abantu eNingizimu Afrika
                                     

ⓘ Amalungelo abantu eNingizimu Afrika

Amalungelo eSintu aseNingizimu Afrika awumhlahlandlela wokuvikeleka kubuntu bomuntu. Amalungelo ayasipho sokuqala indalo esipha umuntu ekuzalweni kwakhe. ENingizimu Afrika uhlu lwamalungelo abantu luyisizinda somthethosisekelo. Umthethosisekelo iwona mthetho omkhulu ezweni, ngisho uhulumeni akanawo amandla ngatphezu kwawo, yingakho uhulumeni engenalo igunya lokushicilela imithetho engqubuzana namalungelo abantu.

                                     

1. Ukubaluleka kwamalungelo abantu

Amalungelo abantu abululekile ngoba.ENingizimu Afrika mhla zingama-21 kuNdasa wusuku lwaMalungelo eSintu, lapho kusuke kukhunjulwa khona bonke abalahlekelwa izimpilo zabo bemsaha ngonyaka wezi-1961. Ngalolu sauku kusuke kungakhunjulwa kuphela labo abahlekelwa zimpilo zabo ngonyaka wei-1961 kepha kususkue kuqhakambiswa ukubaluleka kokuvikelwa kwamalungelo abantu baseNingizimu Afrika. Akekho noyedwa umuntu ovumelekile ukufiphaza amalungelo omunye umuntu.

                                     

2.1. Uhlu lwamalungelo Isibaya sokuqala

Esokuqala sibhekene nokuvikeleka komuntu ngqo. Ngaphansi kwalesi sibaya kubekwa ukuvikela abantu ekubeni isisulu salabo kumbe kwalowo osesikhundleni. Ngaphansi kwalesi sibaya singabala lemithetho elandelayo:

  • Ukulingana: lomthetho uthi akekho umuntu onemvume yokuba acwase noma abandlulule omunye umuntu ngokungemthetho. Uqhubeka uthi akekho ovumelekile ukuphatha abanye umuntu ngendlela engamahloniphi kunabanye abantu ngenxa yobuzwe, ubulili, iminyaka, isonto, amasiko ukukhubazeka kanye nobulili ababo.
  • Isithunzi somuntu: isithunzi somuntu kufanele sihlonishwe futhi sinakekelwe.

Hlonipha amalungilo abanye abantu.

  • Inkululeko nokuvikeleka: Akuvumelekile ukuba umuntu agcinwe ejele ngaphandle kwesizathu esizwakalayo ngaphandle kwesizathu esizwakalayo noma ngaphandle kokwahlulelwa. Akuvumelekile ukuba umuntu aphathwe ngesihluku, ngendlela enobulwane noma enokubukela phansi. Umuntu uvumelekile ukuba akhlululeke kunoma iyiphi inhlobo yedlakadla noma udlambedu.
  • Ilungelo lokubeka umbono wakho, ulalelwe.
                                     

3. Isibaya sesibili

Lesi sibaya siqondene nomphakathi kanye nenhlalakahle yawo. Kulesi sisbaya kubhekwa amangxathu athathwa nguhulumeni ekucubunguleni, kanye nasekuhlaziyeni izidingongqangi zabantu. Lapha kuphinde kubhekwe wonke amagxathu athathwa umbuso ekuqinisekeni ukuthi wonke umntwana waseNingizimu Afrika unethuba lokuthola imfundo. Kuphinde kubhekawe yonke imizamo engeziwa umbuso ekiqinisekenei ukuthi bonake abadala baqashiwe futhi bayanakekelwa.

Isibaya sesithathu

Lapha kibhekwa ukuvikeleka kwamaqembu athize, okungaba ezenkolo, ezombusazwe, amasiko njalo njalo. Njengoba IiNingizimu Afrika iyizwe elinamasiko amaningi kanye nezinkolo eziningi manje kubalulekile ukuthi kube khona ukuhloniphana pakathi kwazao futhi ziphinde zinikezane indawo kanye nesithunzi esifanele.

Noma ziningi izindlela ezibekiwe ukuvikela amalungelo abantu, kodwa nomuntu ngamunye unomqansa omkhulu wokuqinisekisa ukuthi ilungelo lakhe alithikamezi amalungelo abanye abantu.                                     
  • sanamhlanje. Lezingqalabutho yizo ezasungula umbutho wezepolitiki owalwela amalungelo abantu ababecindezelwe, lelo qembu lezombusazwe kwaba - Ukhongolose ANC
  • kanye neqhawe lomzabalazo elalwela futhi lakhankasela amalungelo abantu abansundu baseNingizimu Afrika Mangosuthu Buthelezi, umuntu owasungula iqembu lezepolitiki
  • ukuthi uhulumeni wobandlululo wabe ewahlukumeza kanjani amalungelo esintu eNingizimu Afrika Leli holide lagujwa okukuqala ngonyaka we - 1995 ukukhumbula
  • ngo - 1970, futhi ukusuka ngalowo nyaka abantu abamnyama bephucwa amalungelo obuzwe ngokusemthethweni banikezwa amalungelo ezabelo zabamnyama ezizimele ezazaziwa
  • ezingane, amalungelo abantu kanye nezomthethosisekelo Ngemuva kokungavunyelwa kwe - ANC nezinye izinhlangano zezepolitiki, ubuyela eNingizimu Afrika njengengxenye
  • wathint imbokodo. NgoSuku Lwabesifazane kubhekwa izimo abantu besifazane baseNingizimu Afrika abasabhekene nazo, okubalwa Ukuhlukunyezwa emakhaya, ukuhlunyezwa