Топ-100
Back

ⓘ UbuKhrestu
                                               

UKhisimusi

USuku luka Khisimusi isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi sikhathi senza ukuba kube khona ukuhlangana nemindeni okudala yagcinana, kuphunyulwe, futhi kuncokolwe. Kubazalwane ukhisimuzi usho usuku lapho uJesu Khrestu azalwa ngalo. Uma sokusondele lesi sikhathi sibona ngemihlobiso emihle futhi ehlukahlukene emigwaqeni, ezitolo, nasemakhaya.

                                               

IPhasika

IPhasika usuku olugukwa minyaka yonke, ngokuthi kukhunjulwe usuku okwabethelwa ngalo UJesu Krestu esiphambanweni,eGolgotha.Lolu suku lugujwa emhlabeni wonke jikelele, kukhunjulwe ubuhlungu uJesu Krestu owadlula kukho, lokhu kwenziwa abazalwane noma amaKrestu. Lapha eNingizimu Afrika imvamisa ukuthi kube khona izinkonzo zePhasika ezindawenii ezahlukahlukene.

                                               

Ingelosi

                                               

Isonto

Isonto indawo lapho amakholwa eyakhona uma edumisa uNkulunkulu. Abaningi baya esontweni ngezinkalo eziningi, besuke beziyisa kuJesu Krestu ngomthandazo. Isonto ezikhathini eziningi lisentshenziswa ngokudumisa uNkulunkulu. Siya esontweni ukuyobonga ngezinto esinazo kanti futhi nokucela kuNkulunkulu izinto esinganazo empilweni. Simdumise ngomculo ukuze simbonge ngazo zonke zinto akasenzele zona emhlabeni.

                                               

Umoya ongcwele

Umoya ongcwele, ngumoya obuya kuJehova. Kwathi ngenkathi uJesu Krestu eya ezulwini washiya umoya oyongcwele ukuba uthathe isikhundla sakhe uma eseya ezulwini. Lomoya uthatha isikhundla sika Krestu ukuze abakholelwa kuye uJesu Krestu bangasali bebuthakathaka noma badinga.

                                               

True Jesus Church

i- True Jesus Church lisonto laqala eBeijing, eShayina ngo-1917. Namhlanje, linamalunga ama-1.500.000 ezizwe zingamashumi amane namhlanu. Isonto lingxenye kaPentecostal-Protestant kabukrestu, ukuthi laqala iminyaka imikhulu kade. Isonto alivumi ngemkhankanyo wa-Trinity futhi lilandela umkhankanyo waseJesu. Laqala eNingizimu Afrika ngo 1997. Isonto aligubhi uKhisimusi nePhasika ngoba lawo maholide anemdabu lamhedeni. Izinkolo zeSonto eziyishumi ezinkulu ngu: Umoyo ongcwele: "ukamukela Umoya ongcwele, ngesitshengiso sokukhuluma ngezindimi, yikho okuyisiqiniseko sokuthi siyizona indlalifa zob ...

                                               

Usuku lwephasika

Usuku lwephasika ilapho abantu abaningi baseNingizimu Afrika bekholwa ekutheni uKhrestu usuke eyobethelwa esiphambanweni efela izono zethu sonke ngosuku lwephasika ayidliwa inyama.

                                               

Ithemba

Ukusindiswa
                                               

Ukusindiswa

Ukusindiswa kwaba ukukhululwa lwesikhombisa abAfrika baseningizimu iqembu Ladysmith Black Mambazo. I-albhamu kwaba iqoqo Zulu Christian emaculweni, kanti ama-albhamu Mambazo odlule wayekade ngokuphelele elabhalwa umholi waleli qembu uJoseph Shabalala. I-albhamu okubikwa ukuthi wathola gold disc izitifiketi kungakapheli amasonto amathathu kokukhululwa yayo. Note: This page is a rough translation of en:Ukusindiswa