Топ-100
Back

ⓘ Inkolo
                                               

UbuBudha

                                               

UBudha

uBudha, wenkolo kaBudha, ungumuntu ube ekhanyisa. Akuzwi intukuthelo futhi akuhlupheki. Uphelile ngakuzalwa kabusha ngoba uqonda isimo semhlobo, ngakho-ke ukhulula eNirvana. Igama "uBudha" uyasebenziswa futhi yena Siddharta Gautama, ungumlandeli wenkolo kaBudha wokuqala. uBudha akungusithixo. Inkolo kaBudha akukholwi ngezithixo. Abantu bonke bazokwazi ukuba uBudha, uma bafunda ihlakanipho nobuntu nothando. Inkolo kaBudha laqala eNdiya iminyaka emikhulungwane mabili namakhulu amahlanu kade.

                                               

Insindiso

Insindiso inkolo yomuntu ukuba uJesu Krestu wafa waphinde wavuka kwabafileyo. umuntu osindisiwe usukhe avume ngomlomo wakhe kanti futhi akholwe enhlizweni ukhuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo. insindiso ngezinye izinhlela ingaba ukuzalwa kabusha ngomoya oyongcwele obuya ezulwini kujehova.

                                               

Islam

Islam inkolo womunye unkulunkulu. Main abakholelwa Islam "Munye Kuphela UNkulunkulu ". Muhammad kuyinto isithunywa. Islam iyona nkolo enkulu kunazo zonke emhlabeni. Islam iyona nkolo ezanda.

                                               

IJaphani

                                               

AmaZulu

Luzumana Ndaba kaMageba 1763 Zulu kaNtombhela 1709 Solomon kaDinizulu 1891-1933 Shaka kaSenzangakhona 1787-1828 Mpande kaSenzangakhona 1798-1872 Mnguni Phunga kaGumede Cetshwayo kaMpande 1826-1884 Nkosinkulu Dingane kaSenzangakhona 1795-1840 Gumede kaZulu Jama kaNdaba 1781 Mageba kaGumede 1745 Senzangakhona kaJama 1762-1816 Ntombhela kaMalandela Malandela kaLuzumana Dinizulu kaCetshwayo 1868-1913 Cyprian Bhekuzulu kaSolomon 1924-1968 Goodwill Zwelethini kaBhekuzulu *1948 - Mdlani AmaZulu yibona abantu abaningi kakhulu lapha eNingizimu, abeqhawe baningi nje, ingenxa yomlando wesizwe sakwaZu ...

                                               

IDenimaki

                                               

I-Estoniya

                                               

ISwidi

                                               

ISlovaki

                                               

IFinlandi

IFinlandi izwe laseYurophu. IsiQongo saseFinlandi IHelsinki futhi idolobha lesibili ngobukhulu iTampere. Izilimi isiFinlandi nesiSwidi.

                                               

Indolobha yaseVathikhani

                                               

Genesise

Inxoxo eyisisusa futhi eyisizinda salencwadi: UNkulunkulu udala umhlaba futhi udala umuntu ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wangalaleli unkulunkulu wenza isono emehlweni wakhe bese unkulunkulu washabalalisa umhlaba ngemvula enkulu ebizwa ngokuthu uzamcolo. Umhlaba omusha obe khona ngaphambi kwemvula enkulu wawonakele, konke uNkulunkulu akazanga awushabalalisa, kodwa esikhundleni salokho wabiza indoda eyedwa engu-Abraham. Ngomyalo kaNkulunkulu u-Abraham waya endaweni yase-Canaan. Lapho eye ahlala khona nendodana yakhe u-Isaac nomzukulu wakhe u-Jacob. Igama lika-Jacob lashintsha waba ngu-Israel.

                                               

Izulu

iZulu indawo lapho kuthule khona, akhukho dlame kanti futhi abaningi bayazi njengendawo ethulile, enhle, futhi yilapho siyakhona uma sesindlulile emhlabeni. Ngingasho ngithi inobudlelwano nenkosi yethu uMvelinqangi.

                                               

Muhammad

Muhammad kuyinto umsunguli we Islam. Ubizwa ngokuthi "umprofethi oNgcwele" for Muslims. Yena lo mprofethi last eyayithunywe uNkulunkulu ukubuyisela Islam.

                                               

UNkulunkulu

Imitholoji lamaGreki
                                               

Imitholoji lamaGreki

UKotu Κόττος UBriyareyu Βριάρεως Hekatonekeire Ἑκατόγχειρες - UGige Γύγης U-Arge Ἄργης USterope Στερόπης UBronte Βρόντης Amasayiklopsi Κύκλωψ -